Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2012

korut
6243 a0f4
Marion Cotillard
Reposted fromescapism escapism viamissyseepy missyseepy
korut
9754 d3be 500
Reposted fromhairstyles hairstyles
korut
7496 bc0b
Reposted fromsydzi sydzi
korut
9062 dc0d 500
Reposted fromseaoflove seaoflove
korut
6248 6c7e
Reposted fromobliviate obliviate viahairstyles hairstyles
korut
8990 6e33
korut
7257 2159
Reposted fromsaphirka saphirka viamissyseepy missyseepy
korut
9319 f11c
Reposted fromardesia ardesia viamissyseepy missyseepy
korut
Reposted fromcats cats viamissyseepy missyseepy
korut
korut
4005 f214
Reposted fromtaka-jedna-ja taka-jedna-ja viamissyseepy missyseepy
korut
korut
6468 2f77
cats♥
korut
W Kalifornii, Paku MacKerricher (Fort Bragg), znajduje się plaża szklana. Przez ponad 20 lat, od zakończenia drugiej wojny światowej, znajdowało się tu wysypisko śmieci. W 1967 roku, decyzją władz, śmietnisko zamknięto. W międzyczasie natura zrobiła swoje, próbując poradzić sobie z odpadkami. Efektem tego są oszlifowane przez wodę, przypominające szlachetne kamienie, odłamki szkła – nigdzie indziej na świecie nie spotykane.
korut
4550 6737 500
Reposted fromdrslamp drslamp viamissyseepy missyseepy
korut
5856 bef0
Reposted fromgrandma grandma viamissyseepy missyseepy

April 01 2012

korut
2323 6a72
Reposted frommodern003 modern003 viahairandthecity hairandthecity
korut
2781 5c1e
korut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl